عاشقانه دوستت دارم

nzeupsjwvbcpnkv5ue9.gif

می بوسمت نفس نفس ٰسینه به سینه ٰدم به دم
از دل صبح تا قلب شب ٰمی بوسمت قدم قدم
تو سینه تا دل می زنه ٰبا هر تپش می بو سمت
این اول راه منه ٰتا اخرش می بوسمت
می بوسمت تو بارون هاٰدریا به دریاٰپل به پل
می بوسمت هوا به هواٰدره به درهٰ گل به گل
توباد و بارون و تگرگٰ  می گیرم و می بوسمت
اونم اگه تموم بشه ٰمی میرم  و می بوسمت
می بو سمت عزیزم ٰ می بوسمت عزیزم

نوشته شده توسط غزال در پنجشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۰ ساعت 14:46 | لینک ثابت |

رویای با

 

توراحس میکنم هردم...
که با چشمان زیبایت مرا دیوانه کردی...
من از شوق تماشایت...
نگاه از تو نمیگیرم....
تو زیباتر نگاهم میکنی اینبار....
ولی...افسوس...این رویاست....
تمام آنچه حس کردم،تمام آنچه میدیدم....
تو با من مهربان بودی...
واین رویا چه زیبا بود....
ولی.... افسوس.... که رویا بود....

خدایا   : ای کاش  این رویای زیبا  تبدیل به واقعیت بشه /هر چه زودتر....

 

نوشته شده توسط غزال در چهارشنبه ۲۵ آبان۱۳۹۰ ساعت 19:58 | لینک ثابت |

 

 

آرزوی داشتنت مال من است

 

آرزوی داشتنت مال من است

که غرق شوم هرروز با یادت در آن

 وبگیرم دست تورا آنجا

آنجا که فقط مال منی

وتمام وسعت دشت نگاهت سبز است

 وتمام گستره ی چشمانت پراست از چشمک عشق

ودگر نیست مرا هیچ خیالی

آری با خیالت که خلوت می کنم سرشار می شوم از تو

بارویایت که هم آغوش می شوم پر می شوم از احساس تو

من تو را می خواهم

شده حتی در خواب

من با تو می مانم

شده حتی رویا

توفقط مال منی وفقط جای تو است در قلبم

آنجاکه فقط مال تو است

آغوشت در آرزوهایم فقط مال من است که

پراست از لذت گرمی عشق پشت یک بوسه نرم

که تو ان را روی لبم می کاری

وشکوفه های شادی در دلم می روید

وفضای عشق مراپرخواهد کرد...

آرزوی داشتنت مال من است

من با او هرروز قصه هارا می سازیم...

نوشته شده توسط غزال در یکشنبه ۸ آبان۱۳۹۰ ساعت 12:19 | لینک ثابت |
یک قطره اشک گوشه چشمات نشسته بود.... بهت گفتم : اين ديگه چيه؟

روت بر گردوندی و گفتی هيچی.

گفتم:خودم ديدم که گريه کردی.

گفتی:نه.اين که اشک نيست.

گفتم:اگه اشک نيست پس چيه؟

گفتی: اين عشقه.

گفتم: عشق چيه؟

خيلی مهربون شده بودی.نگاه کردی توی چشمام! گفتی:عشق يعنی خاطره.

گفتم:خا طره چيه؟

گفتی: يعنی خاطره اولين بار که ديدمت. يادت هست؟

گفتم :عشق حقيقی که يک لحظه نيست.خا طره اولين ديدار يک لحظه بود و تموم شد.

گفتی :ديدی اشتباه کردی! عشق يعنی تکرار خاطره اولين ديدار.که تا آخر عمر توی ذهن می مونه و مدام تکرار ميشه.

حا لا توی چشمات نگاه می کنم و يک قطره اشک آهسته از گوشه چشمام پايين مياد.....

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌
دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌
دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دو
ستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوست
ت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌
دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌د
ارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوس
تت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د
وستت‌دارم‌دوستت‌دار
م‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌
دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دا
رم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌

+  

برات مینویسم دوستت دارم آخه میدونی؟ آدما گاهی اوقات خیلی زود حرفاشونو از یاد می برن ولی یه نوشته به این سادگیا پاک شدنی نیست.گرچه پاره کردن یه کاغذ از شکستن یه قلبم ساده تر.ولی من مینویسم...من مینویسم دوستت دارم

 

ziba

اسمت را روی یخ نوشتم،آب شد

                                                روی سنگ نوشتم،خرد شد

روی خاک نوشتم،غبار شد

                                               روی آتش نوشتم،خاموش شد

روی آب نوشتم،پاک شد

                                               روی دریا نوشتم،موج شد

روی برگ گل نوشتم،پرپرشد

                                               اما اسمت را روی قلبم نوشتم،جاودان شد

 

+

نوشته شده توسط غزال در دوشنبه ۸ تیر۱۳۸۸ ساعت 15:23 | لینک ثابت |

 

   عشق با غرور زیباست

   اما اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی

   کنی ان زمان است که دیگر عشق نیست صدقه است

        

نوشته شده توسط غزال در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۸۸ ساعت 21:58 | لینک ثابت |

 دو عاشق

تو مثل رازپاییزی ومن رنگ زمستانم

چگونه دل اسیرت شدقسم به شب نمی دانم

تو مثل شمعدانی هاپراز رازی وزیبای

ومن درپیش چشمان تو مشتی خاک گلدانم

تو دریایی ترینی آبی وآرام وبی پایان

ومن موج گرفتاری اسیر دست طوفانم

تو مثل آسمانی مهربان وآبی وشفاف

ومن در آرزوی قطره های پاک بارانم

تو دنیای منی بی انتها وساکت وسرشار

نوشته شده توسط غزال در سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۸۸ ساعت 16:35 | لینک ثابت |
ـــسـلام بـه دوستانه گل خودم اميدوارم كه سال ۸۸ سالي پراز شادي ونشاط براي همه ي دوستانه گل خودم باشه ودوست دارم اين سال اصلاغـــــــــــــــــــــــــم وغــــــــصه توي دلهامون جا ندهيم بچه ها پاي سفره هفت سين دعا يادتون نره براي منم دعا كنيد اهوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سالي پراز شادي وبدون غم وغصه داره ميادوبچه ها شريني زياد نخوريد چون تو ي اخباراعلام كرده   كه شيريني نخوريد چون ديابت در كمينه بچه ها عيدي واسه من يادتون نره بچه ها عیدتون مبارکککککککککککککککککککتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی ، عكس های ياهو ، بهاربيست       www.bahar-20.com
نوشته شده توسط غزال در پنجشنبه ۲۹ اسفند۱۳۸۷ ساعت 22:3 | لینک ثابت |
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comسلام به دوستانه گل خودم می خواهم یه خبری بهتون بگم نمی دونم خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.irچه طوری بهتون بگم صدف جونم دختر خاله خودم تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comبهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir می خواهن توی عید برن خواستگاریش باورتون نمیشه چقدر خوشحالم وای وای دوست دارم هرچه زودتر بله برون و بذاران می خواهم برم واسش ساسی مانکن برقص ام دوستت دارم صدف دختر خاله خودم دختر خاله تو دعا کن من هرچه زود امتحان  راهنما ورانندگی قبول بشم خودم با تراکتور ببرمت اریشگاه چون با تراکتور کلاس اش بیشتره می دونی که دختر خیلی دوستت دارم صدف تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عكس های ياهو ، بهاربيست       www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.comتصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar-20.com

صدف جونم این گل همش تقدیم به دختر خاله ام دوستت دارم بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

نوشته شده توسط غزال در جمعه ۲۳ اسفند۱۳۸۷ ساعت 1:48 | لینک ثابت |
 

 امشب تمام عشق را به تو تقدیم می کنم

گل واژه های شعر را به تو تقدیم می کنم


تنها نگاه عاشق من در پی تو است

یک جام بوسه را به تو تقدیم می کنم

در حسرت رخ تو چون شهاب مرد
 
جان عزیز را به تو تقدیم می کنم

شاید صدای شعر من از دورها رسد
 
تک بیت های عشق را به تو تقدیم می کنم
 
در این جهان سراسر فریب و مکر
 
یک قلب ساده را به تو تقدیم می کنم
 
آنجا که گوشه گوشه ی آن جای پای توست
 
من یک جهان حضور را به تو تقدیم می کنم
 
در چشم های تو پی یک گنج بوده ام
 
میراث قلب خویش را به تو تقدیم می کنم
 
این زخم های دلم بی شمارشند . . .
 
بی کینه قلب خویش را به تو تقدیم می کنم
 
 در پی همه ی مهربانیت . . .
 
تا انتهای عشق را به تو تقدیم می کنم
 
در کوچه های عشق که آنسوی شهر ماست
 
من یک سبد ترانه را به تو تقدیم می کنم
 
در آسمان مهر تو من تک ستاره ام
 
یک کهکشان امید را به تو تقدیم می کنم
 
در یای عشق تو که فرا گیردم به خویش
 
من ساحل سپید را به تو تقدیم می کنم
 
قلبم که ساز تمنای عشق توست . . .
 
تصنیف های عشق را به تو تقدیم می کنم
نوشته شده توسط غزال در یکشنبه ۱۸ اسفند۱۳۸۷ ساعت 12:19 | لینک ثابت |
نوشته شده توسط غزال در سه شنبه ۶ اسفند۱۳۸۷ ساعت 20:53 | لینک ثابت |
بنام او که ...
 
يه روز عشق و ديوونگي و محبت و فضولي داشتن با هم قايم موشک بازي ميکردن
 
يکي يکي چشم ميذارن تا اينکه نوبت به ديوونگي ميرسه وقتي چشماشو باز ميکنه همه رو پيدا ميکنه جز
 
عشق مه جا رو ميگرده ولي پيداش نميکنه فضولي ميفهمه که عشق کجا قايم شده به ديوونگي ميگه .
 
ديوونگي هم يه خار بزرگ برميداره و فرو ميکنه تو بوته گل سرخ .يهو عشق داد ميزنه . ميبينن عشق
 
دستاشو گذاشته جلوي چشماش  . ديوونگي با خار چشماي عشق رو کور کرده بود . و چون خودشو مقصر
 
ميدونست قول داد که هميشه همراه عشق باشه .برا همينه که وقتي عشق ميره سراغ يکي چون چشاش
 
کوره بديهاي معشوقشو نميبينه و ديوونگيم که همراهشه 
              
              تقديم به تو که بهترين بهاري
                
نوشته شده توسط غزال در دوشنبه ۵ اسفند۱۳۸۷ ساعت 20:39 | لینک ثابت |
Copyright©by:Orchid.blogfa.com
نوشته شده توسط غزال در یکشنبه ۴ اسفند۱۳۸۷ ساعت 15:6 | لینک ثابت |
Copyright©by:Orchid.blogfa.com
نوشته شده توسط غزال در یکشنبه ۴ اسفند۱۳۸۷ ساعت 15:6 | لینک ثابت |
tifooses.coo.ir
نوشته شده توسط غزال در جمعه ۲ اسفند۱۳۸۷ ساعت 20:19 | لینک ثابت |به گل گفتم: "عشق چيست؟" گفت: "از من خوشگل تر است..."


به پروانه گفتم: "عشق چيست؟" گفت: "از من زيبا تر است..."


به شمع گفتم: "عشق چيست؟" گفت: "از من سوزان تر است..."


به عشق گفتم: "آخر تو چيستي؟" گفت: "نگاهي بيش نيستم

نوشته شده توسط غزال در جمعه ۲ اسفند۱۳۸۷ ساعت 20:12 | لینک ثابت |
نوشته شده توسط غزال در دوشنبه ۲۸ بهمن۱۳۸۷ ساعت 22:9 | لینک ثابت |

هر وقت خواستی بدونی کسی دوست داره تو چشاش

زل بزن تا عشقو تو چشاش ببینی...اگه نگات کرد

عاشقته...اگه خجالت کشید برات میمیره...اگه سرشو

انداخت پائین و یه لحظه رفت تو فکر بدون که بدون تو

میمیره.......میدونم الان رفتی تو فکر زندگی اجبار

است...مرگ انتظار است...عشق یک بار است...فکر

تو تکرار است...جدائی دشوار است...کاش گناهی کنم

که مجازاتش تبعید به قلب تو باشد

نوشته شده توسط غزال در دوشنبه ۲۸ بهمن۱۳۸۷ ساعت 22:7 | لینک ثابت |
نوشته شده توسط غزال در شنبه ۵ بهمن۱۳۸۷ ساعت 21:22 | لینک ثابت |

عکس عاشقانه - قلب - Love - www.bahar20.blogfa.com - ولنتاین - عشقولانه - عشق - لاو - لب

نوشته شده توسط غزال در سه شنبه ۱ بهمن۱۳۸۷ ساعت 21:14 | لینک ثابت |

نوشته شده توسط غزال در جمعه ۲۰ دی۱۳۸۷ ساعت 21:10 | لینک ثابت |

چرا دنیا پر از حادثه های وارونست...

عاشق کسی می شی که عاشقی نمی دونه...

من به دنبال تو و تو به دنبال یکی دیگه...

هیچ کدوم از ما دو تا به اون یکی راست نمی گه...

من واسه چشمای نازنین تو یه دیوونم...

من دوستت دارم...

من دوستت دارم ولی علتش رو نمی دونم...

حالا که می خوای بری بذار نگاهت بکنم...

چون یه بار دیگه می خوام این دلو ساکت بکنم...

یه چیزی فقط بذار...

یه چیزی فقط بذار روز تولدت٬ هدیمو بیارمو بدم دست خودت...

آدما فکر می کنن عاشقا خیلی غم دارن...

کاش فقط این بود... اونا خیلی کسا رو کم دارن...

عاشق کسی می شن که عاشقاش فراوونه...

بین انتخاب عشقش٬ عمریه که حیرونه...

اونی که دوست داری چرا تو رو دوست نداره؟؟؟

شاید هم دوست داره٬ ولی به روت نمی یاره

نوشته شده توسط غزال در جمعه ۲۰ دی۱۳۸۷ ساعت 21:9 | لینک ثابت |

عشق یعنی...!

عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق یعنی سجده با چشمان تر

عشق یعنی سر به دار آویختن

عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی درجهان رسوا شدن

عشق یعنی سست و بی پروا شدن

عشق یعنی سوختن با ساختن

عشق یعنی زندگی را باختن

**************

عشق یعنی...!

عشق یعنی انتظار و انتظار

عشق یعنی هرچه بینی عکس یار

عشق یعنی دیده بر در دوختن

عشق یعنی در فراغش سوختن

عشق یعنی لحظه های التهاب

عشق یعنی لحظه های ناب ناب

عشق یعنی با پرستو پر زدن

عشق یعنی آب بر آذر زدن

نوشته شده توسط غزال در جمعه ۲۰ دی۱۳۸۷ ساعت 20:54 | لینک ثابت |
نوشته شده توسط غزال در جمعه ۲۰ دی۱۳۸۷ ساعت 20:46 | لینک ثابت |

نوشته شده توسط غزال در جمعه ۲۰ دی۱۳۸۷ ساعت 20:23 | لینک ثابت |

نوشته شده توسط غزال در جمعه ۲۰ دی۱۳۸۷ ساعت 20:22 | لینک ثابت |
عشق یعنی خاطرات بی غبار دفتری از شعر و از عطر بهار عشق یعنی یك تمنا , یك نیاز زمزمه از عاشقی با سوز و ساز عشق یعنی چشم خیس مست او زیر باران دست تو در دست او عشق یعنی ماتهب از یك نگاه غرق در گلبوسه تا وقت پگاه عشق یعنی عطر خجلت ....شور عشق گرمی دست تو در آغوش عشق عشق یعنی "بی تو هرگز ...پس بمان " تا سحر از عاشقی با او بخوان عشق یعنی هر چه داری نیم كن از برایش قلب خود تقدیم كن

 

 

 

نوشته شده توسط غزال در جمعه ۲۰ دی۱۳۸۷ ساعت 20:21 | لینک ثابت |
عشق من  من توی هر کوچه به یاد تو خوندم   مگه میشه بی تو

 باشم نمیتونم   فکرت نباشم  اگه ترکم کنی من بی تو تنهام

 

عشق من   من بی بهونه باز عاشقونه خوندم   میدونم من بی تو

 تلخه روزگارم    دارو ندارم   اگه ترکم کنی من بی تو تنهام

نوشته شده توسط غزال در پنجشنبه ۵ دی۱۳۸۷ ساعت 18:43 | لینک ثابت |
نوشته شده توسط غزال در سه شنبه ۱۲ آذر۱۳۸۷ ساعت 17:49 | لینک ثابت |

ز چشمت اگر چه دورم هنوز....پر از اوج و عشق و غرورم هنوز

اگر غصه بارید از ماه و سال....به یاد گذشته صبورم هنوز

شکستند اگر قاب یاد مرا.....دل شیشه دارم بلورم هنوز

سفر چاره دردهایم نشد..... پر از فکر راه عبورم هنوز

ستاره شدن کار سختی نیست.... گرشتم ولی غرق نورم هنوز

پر از خاطرات قشنگ توام.....پر از یاد و شوق و مرورم هنوز

ترا گم نکردم خودت گم شدی......من شیفته با تو جورم هنوز

اگر جنگ با زندگی ساده نیست.....در این عرصه مردی جسورم هنوز

اگر کوک ماهور با ما نساخت.....پر از نغمه پک و شورم هنوز

قبول است عمر خوشی ها کم است.....ولی با توام پس صبورم هنوز

نوشته شده توسط غزال در یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۸۷ ساعت 21:30 | لینک ثابت |

در حضور خارها هم میشود یک یاس بود..در هیاهوی مترسکها پر از احساس بود

میشود حتی برای دیدن پروانه ها....شیشه های مات یک متروکه را الماس بود.

دست در دست پرنده،بال در بال..نسیم ساقه های هرز این بیشه ها را داس بود

کاش می شد حرفی از « کاش میشد» هم نبود....هر چه بود احساس بود و عشق بود و یاس

نوشته شده توسط غزال در یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۸۷ ساعت 21:28 | لینک ثابت |